Bod č.32.:

TN/3 - Změna tech. řešení realizace stavby - Úslavský kanalizační sběrač - 2. etapa z důvodu úspory finančních prostředků

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (situace odkanalizování ploch v Generelu odvodnění města Plzně)
Příloha č.2 (situace odkanalizování ploch v Územním plánu města Plzně)
Příloha č.3 (situace trasy ÚKS 2. etapa Varianta A)
Příloha č.4 (situace trasy ÚKS 2. etapa Varianta B)
Příloha č.5 (situace trasy ÚKS 2. etapa Varianta C)
Příloha č.6 (Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP)
Příloha č.7 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.8 (usnesení dle bodu 8. důvod.zprávy)
Příloha č.9 (Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI ve variantě A)
Příloha č.9 (Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI ve variantě B)
Příloha č.9 (Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI ve variantě C)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:364 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX