Bod č.10.:

FO/6 - 11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2013 – poskytnutí finančního daru Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie PK

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX