Bod č.67.:

MAJ/4 - Darování částí pozemků parc.č. 365/1 a parc.č. 373/43,k.ú. Útušice,ve vlast. Obce Útušice,do majetku města Plzně pro SRT Úhlava

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření Obce Útušice)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (zápis KNM RMP)
Příloha č.4 (tabulka záborů vč.situace a modré mapy se zákresem)
Příloha č.5 (snímky z KM - katastr. mapa se zákresem, letecký snímek, orient. turist. mapa)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 694 ze dne 27. 6. 2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX