Bod č.32.:

KŘTÚ/15 - Svěření domu Dominikánská 9 s pozemkem p.č. 186 k.ú. Plzeň do správy p. o. SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Výpis z katastru nemovitostí)
Příloha č.2 (Mapový podklad se zákresem )
Příloha č.3 (Ortofotomapa se zákresem )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:399 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX