Bod č.39.:

MAJ/20 - Uzavření darovací smlouvy mezi městem Plzeň a Výzkumným ústavem les. hospodářství a myslivosti na darování staveb v arboretu Sofronka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Souhlasné stanovisko dozorčí rady VÚLHM, v.v.i.)
Příloha č.2 (Stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.4 (KNM RMP ze dne 15. 8. 2013)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.7 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:449 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX