Bod č.23.:

MAJ/4 - Darování částí pozemků parc.č. 365/1 a parc.č. 373/43, k.ú. Útušice,ve vlast. Obce Útušice, do majetku města Plzně pro SRT Úhlava.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření Obce Útušice)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (zápis KNM RMP)
Příloha č.4 (tabulka záborů vč.situace a modré mapy se zákresem)
Příloha č.5 (snímky KM - katastrální mapa se zákresem, letecký snímek, orient. turis. mapa)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 694 ze dne 27. 6. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:433 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX