Bod č.61.:

PROP/15 - Nakládání s pozemky p.č. 419/1 a p.č. 842/1, oba v k.ú. Doudlevce

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.4 (stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik)
Příloha č.5 (usn. RMO Plzeň 3 )
Příloha č.6 (zápis z KNM RMP) (*)
Příloha č.7 (sdělení žadatele ze dne 29.5.2013)
Příloha č.8 (historie)
Příloha č.9 (fotodokumentace)
Příloha č.10 (územní plán)
Příloha č.11 (letecký snímek)
Příloha č.12 (orientační mapa)
Příloha č.13 (majetek města)
Příloha č.14 (usnesení RMP č. 687/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:471 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX