Bod č.13.:

PROP+OK/55 - Porušení rozpočtové kázně společností Plzeň 2015, o.p.s.

(předkladatel:nám. Zrzavecký, nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva č. 2012/000041 o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Žádost spol. Plzeň 2015, o.p.s., o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně)
Příloha č.3 (Stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.4 (Zápis z jednání Finanční komise RMP)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 957 ze dne 26.9.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:422 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX