Bod č.42.:

MAJ/13 - Nevyužití předkupního práva města Plzně na výkup id.spoluvlast. podílů na parc.č. 156/3,zapsaných na LV č. 1044 pro k.ú. Skvrňany.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (nabídka na využ. předkupního práva vč. kupní ceny)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP )
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 3 č. 363 ze dne 8. 10. 2013)
Příloha č.4 (zápis KNM RMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1106 ze dne 17. 10. 2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

37. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX