Bod č.24.:

MAJ/13 - Nevyuž. předkup. práva města Plzně na výkup id. spoluvlast. podílů ve výši 2/3 na parc.č. 156/3,zaps. na LV č. 1044 pro k.ú. Skvrňany.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (nabídka na využ. předkupního práva vč. kupní ceny)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP )
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 3 č. 363 ze dne 8. 10. 2013)
Příloha č.4 (zápis KNM RMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (snímky z KM - modrá mapa se zákresem, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa )
Příloha č.7 (usn. RMP č. 1106 ze dne 17. 10. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:582 rok:2013

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.11.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX