Bod č.27.:

EVID/6 - Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Chrást u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (text úplného znění § 11 zák. č. 139/2002 Sb.)
Příloha č.3 (soupis nároků na listu vlastnictví č. 1080 v k.ú. Chrást u Plzně)
Příloha č.4 (mapa nároků LV 1080)
Příloha č.5 (soupis nových pozemků na LV č. 1080 v k.ú. Chrást u Plzně)
Příloha č.6 (mapa návrhu LV 1080)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 1195 ze dne 14. 11. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:632 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX