Bod č.15.:

PROP+OK/30 - Porušení rozpočtové kázně společností Plzeň 2015, o.p.s.

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva č. 2012/002233 o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Rozhodnutí č. 21206/2012 Ministerstva kultury ČR)
Příloha č.3 (Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně)
Příloha č.4 (Prezentace výsledků finanční kontroly)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:620 rok:2013

39. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.12.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX