Bod č.6.:

ÚKEP/1 - Uzavření Dod.č.1 k Rozhod. a Podmí. poskyt. dot. v OPPI - Výzva IV (neveř. pod.),pro proj.Rozvoj PVTP – výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Dodatek č.: 1 k Rozhodnutí a podmínkám poskytnutí dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:7 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX