Bod č.55.:

PROP/7 - Darování pozemků dotčených tělesy komunikací I. třídy - úsek Rokycanská

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (zápis z jednání)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (zápis KNM)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (geometrický plán )
Příloha č.8 (majetek města)
Příloha č.9 (usn. RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:55 rok:2014

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 30.1.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX