Bod č.5.:

FO/2 - 1. rozpočtové opatření roku 2014 – převod fin. prost. z FŽP do rozpočtu MO 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (1. RO)
Důvodová zpráva (1. RO)
Příloha č.1 (1. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (1. RO - podklady)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 25.2.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX