Bod č.8.:

ÚKEP/3 - Uzavření Dodatku č. 3 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace v rámci OPPI - Výzva II (neveřejná podpora), pro projekt „PVTP II“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Dodatek č. 3 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:73 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX