Bod č.10.:

ÚKEP/5 - Schválení Sml. o podmínkách poskyt. dotace z ROP NUTS II JZ na realizaci projektu „Archiv Světovar“.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Předávací protokol)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:75 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX