Bod č.12.:

OVV/2 - Poskytnutí jednorázové nenávratné sociální výpomoci ze sociálního fondu ÚMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost pí Pechlátové)
Příloha č.2 (Usnesení RMO Plzeň 3 č. 141)
Příloha č.3 (Výňatek z Kolektivní smlouvy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX