Bod č.85.:

MAJ/33 - Směna pozemku parc.č. 6958, k.ú. Plzeň, ve vlastnictví pana Zimy za pozemek parc.č. 10437, k.ú. Plzeň, ve vlastnictví města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost FO)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 636)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:359 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX