Bod č.87.:

MAJ/35 - BÚP parc.č. 822/6, k.ú. Lhota u Dobřan, z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost města)
Příloha č.2 (sdělení stanoviska ÚZSVM)
Příloha č.3 (žádost MO Plzeň 10-Lhota)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 513/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:361 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX