Bod č.11.:

ÚKEP/5 - Smlouva o podm. poskyt. dotace z ROP NUTS II JZ - „Revital. uliční sítě hist. centra města Plzně – část I. – Riegrova, Dominikánská“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP )
Příloha č.2 (Kopie předávacího protokolu příloh nutných k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JZ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:282 rok:2014

44. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX