Bod č.3.:

ST/2 - Odměny za I. pololetí roku 2014 pro předsedy a členy výborů - nezastupitele

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Výbory ZMO 3) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Komise RMO 3 nad 20 tis. Kč) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX