Bod č.5.:

FO/2 - 8. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (8. RO)
Důvodová zpráva (8. RO)
Příloha č.1 (8. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (8. RO - rozp. opatř.MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX