Bod č.7.:

FO/4 - 10. rozpočtové opatření roku 2014 – převod fin. prostř. z FŽP do rozp. MO3 na projekt „Revitalizace zeleně před KB – Angl. nábřeží"

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (10. RO)
Důvodová zpráva (10. RO)
Příloha č.1 (10. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (10. RO - usn. ZMP č. 211/2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 17.6.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX