Bod č.8.:

RA/1 - Aktualizace přílohy "A" ke zřizovací listině p. o. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha "A" ke ZL p.o. ÚKEPmP)
Příloha č.2 (Detailní rozpis veškerého předaného majetku)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:445 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX