Bod č.8.:

FO/2 - 15. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí neinv. dotace na aktivní politiku zaměstnanosti

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (15. RO)
Důvodová zpráva (15.RO)
Příloha č.1 (15. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (15. RO - RO MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.8.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX