Bod č.11.:

FO/5 - 18. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí dotace na úhradu výdajů na OSPOD – 2. splátka dotace na rok 2014

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (18. RO)
Důvodová zpráva (18. RO)
Příloha č.1 (18. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (18. RO - Rozhodnutí MPSV)
Příloha č.3 (18. RO - návrh usn. RMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.8.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX