Bod č.12.:

FO/6 - 19. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí neinv. účel. dotace na proj. Optimalizace procesů a zavedení syst. řízení kvality na ÚMO3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (19. RO)
Důvodová zpráva (19. RO)
Příloha č.1 (19. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (19. RO - Dopis MV ČR)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.8.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX