Bod č.15.:

FO/9 - 22. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí doplatku neinv. dotace na pokrytí výdajů na činnosti v agendě OSPOD za rok 2013

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (22. RO)
Důvodová zpráva (22. RO)
Příloha č.1 (22. RO - rozp. opatření)
Příloha č.2 (22. RO - rozhodnutí MPSV)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.8.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX