Bod č.16.:

FO/10 - 23. rozpočtové opatření roku 2014 – úprava rozpočtu MO Plzeň 3 - ukazatel „Dotace (výbory, komise)“

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (23. RO)
Důvodová zpráva (23. RO)
Příloha č.1 (23. RO - rozp. opatření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.8.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX