Bod č.5.:

ST/3 - Návrh změny obecně závazné vyhlášky – Statutu města Plzně

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh a doplnění vyhlášky - Statutu města Plzně + průvod. dopis MMP)
Příloha č.2 (stanoviska vedoucích odborů ÚMO 3)
Příloha č.3 (stanovisko Advokátní kanceláře Karel Uhlíř s.r.o. )
Příloha č.4 (usnesení ZMO Plzeň 3 č. 39 ze dne 17. 6. 2014 )
Příloha č.5 (mapy pozemků ke svěření do správy MO 3 - Divadelní x sady Pětatřicátníků)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.8.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX