Bod č.57.:

ORP/13 - Uzavř. sml. o zříz. služeb. mezi městem Plzeň, spoluvlastníky pozemku parc. č. 996, k.ú. Újezd a společností VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

(předkladatel:Mgr. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (orientační mapa)
Příloha č.2 (geometrický plán)
Příloha č.3 (územní plán)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.6 (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene)
Příloha č.7 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:495 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX