Bod č.82.:

RadM/3 - Výkup pozemku pro II. etapu Městského (západního) okruhu v k. ú. Plzeň - LV č. 7036.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (zákres oddělené části pozemku - součást usnesení)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 351 ze dne 12. 6. 2014)
Příloha č.3 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.4 (záborový elaborát - grafická část)
Příloha č.5 (mapy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:520 rok:2014

45. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 4.9.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX