Bod č.12.:

ÚKEP/7 - Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II JZ na projekt „Lochotínský park“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (1. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o podmínkách dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:603 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX