Bod č.31.:

ORP/2 - Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a spoluvlastníky pozemku p.č. 5219/2, k.ú. Plzeň

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1221 ze dne 13. 9. 2012)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 1198 ze dne 27.11.2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:625 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 11.12.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX