Bod č.61.:

MAJ/7 - Zrušení věcného břemene ve prospěch města Plzně zatěžujícího pozemek parc.č. 4226, k.ú. Plzeň, ve vlastnictví manž. p. Václava Dardy a pí Aleny Dardové

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (požadavek vlastníků vč. výpisu z pozemk. knihy)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (snímky z KM - modrá mapa se zákresem, ÚP, letecký snímek, or. tur. mapa)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP ze dne 13. 1. 2015)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 29 ze dne 15. 1. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:62 rok:2015

3. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 29.1.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX