Bod č.14.:

FIN/3 - Přijetí dotace z OPŽP pro projekt „Vybudování podzemních kontejnerů na sběr separovaného odpadu v MO Plzeň 2“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace )
Příloha č.2 (2. Smlouva o poskytnutí podpory )
Příloha č.3 (3. Usnesení ZMP )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:77 rok:2015

4. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.3.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX