Bod č.43.:

MAJ/1 - Výkup spoluvlastnických podílů v celk. výši 3/7 k celku pozemků parc.č. 1005, 1043/156, 1043/161, 1043/207, 1043/209, 2586/4, 2586/7, 2586/11, vše k.ú. Doubravka, od spoluvlastníků zaps. na LV č. 9971 pro k.ú. Doubravka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost SVSMP včetně souhlasů 2 spoluvlastníků)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP k výkupu a ke směně)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 4 č. 0217/12)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 654 a č. 722 pro dodatečné výkupy )
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP ze dne 25. 2. 2014)
Příloha č.6 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 255 ze dne 12. 3. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:167 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX