Bod č.45.:

MAJ/3 - Majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi na území města Plzně mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem formou vzájemných darů - V. etapa

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti SVSMP + přílohy)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 256/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:169 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX