Bod č.24.:

ORP/5 - Uzavření dohody o zániku závazku mezi statutárním městem Plzeň a Povodím Vltavy, státním podnikem

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene)
Příloha č.2 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:146 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX