Bod č.18.:

KŘTÚ/13 - Prominutí nájemného vyplývajícího z náj. sml. č. 2012/003099/NS se spol. Valcha Property Development a.s. za pozemky zastavěné TDI - „OZ Plzeň – Valcha – 1. etapa – 1. fáze“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost společnosti Valcha Property Development, a.s., vč. čestného prohlášení )
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.3 (Územní plán)
Příloha č.4 (Letecký snímek)
Příloha č.5 (Orientační mapa)
Příloha č.6 (majetek města Plzně)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:140 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX