Bod č.8.:

ÚKEP/1 - Přijetí dotace z OPŽP, Prioritní osa 6 – projekt Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“)
Příloha č.2 (Smlouva č. 14190826 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OP Životní prostředí na projekt „Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:194 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX