Bod č.53.:

MAJ/13 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1097/104, k.ú. Křimice, včetně odvodnění, z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost MO Plzeň 5-Křimice)
Příloha č.2 (návrh smlouvy od ÚZSVM)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení ZMO Plzeň 5 - Křimice)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 471)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:238 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX