Bod č.54.:

MAJ/14 - Zrušení (starého) věcného břemene ve prospěch města Plzně zatěžující pozemky parc.č. 1338, parc.č. 1339/1, parc.č. 1339/3, parc.č. 1339/4, vše k.ú. Skvrňany, zaps. na LV č. 770 pro k.ú. Skvrňany ve vlastnictví fyzických osob

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost manželů Brožíkových)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 470)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:239 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX