Bod č.56.:

MAJ/16 - Výkup spoluvlastnického podílu výši ¾ k celku na pozemku parc.č. 1747/1 o celkové výměře 15 440 m2, ostatní plocha, jiná plocha, zaps. na LV č. 16645 pro k.ú. Bolevec, ze spoluvlastnictví fyzických osob do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost FO o výkup)
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 400)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:241 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX