Bod č.57.:

MAJ/17 - Výkup nově vzniklého pozemku p.č. 503/8, k.ú. Doudlevce, od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost OI, výřez z PD ke stav. povolení vč. záboru)
Příloha č.2 (Vyjádření SPÚ k převodu, vyjádření ke kupní ceně)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (Usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.5 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.8 (Geometrický plán)
Příloha č.9 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:242 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX