Bod č.67.:

PROP/5 - Prodej pozemků p.č. 6992, 6544/5, 6, 7 a části pozemku p.č. 6544/1, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. připomínek)
Příloha č.2 (stanoviska ORP vč. příloh)
Příloha č.3 (situace )
Příloha č.4 (stanovisko MO P3 )
Příloha č.5 (doporučení KNM)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (geometrický plán )
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 484/15)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:251 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX