Bod č.12.:

PROP+OSS/17 - Porušení rozpočtové kázně organizací Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje a s tím související úkony

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí dotace č. 2014/003173)
Příloha č.2 (Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ze dne 31.3.2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:197 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX