Bod č.13.:

PROP+OSS/18 - Porušení rozpočtové kázně společností MOŽNOSTI TU JSOU, o.p.s. a s tím související úkony

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí dotace č. 2014/002519)
Příloha č.2 (Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 23. 2. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:198 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX