Bod č.25.:

KŘTÚ/13 - Vzdání se práva na uplatnění smluvní pokuty spol. Nepomucká s.r.o. za nedodržení termínu dokončení stavby parkoviště a stavebních úprav objektu na pozemku p.č. 410/14, k.ú. Hradiště u Plzně

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti nájemce vč. čestného prohlášení)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Územní plán)
Příloha č.6 (Letecký snímek)
Příloha č.7 (Orientační mapa)
Příloha č.8 (Majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:295 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX